Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Persoonlijke en medische gegevens

In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt ook alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn: Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, verzekeringsnummer, een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘reflexzonetherapie’ en de kosten van het consult.

 

Communicatie

Indien u contact met mij opneemt via:

  • Telefoon
  • E-mail
  • Contactformulier website
  • Mondeling

Zal ik u om uw persoonsgegevens vragen zoals bv naam, email, telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde informatie te kunnen verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer. Mocht het blijken dat u na het contact geen gebruik wilt maken van mijn diensten dan zal ik uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Tot slot

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in bovenstaande privacyreglement, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Denk hierbij aan een aanbieding etc.

Het is raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen en/of veranderingen.

 

Sisselaarpad 14
3815 XN Amersfoort
Tel: 06 – 50 46 75 97
Te bereiken van maandag t/m vrijdag van 14:00 uur t/m 20:00 uur
Mail: info@natuurlijk-reflex.nl