Algemene voorwaarden

Algemeen
Als therapeut bij Natuurlijk-Reflex handel ik conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Cliënten dossier
De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Bij langdurige ziekte kan de behandeling worden overgenomen door een waarnemer. Het cliënten dossier wordt met toestemming van de client overgedragen. Bij overlijden neemt de waarnemer de cliënten dossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut biedt de cliënt de mogelijkheid voor inzage of een afschrift van het dossier. Tevens de mogelijkheid voor aanvullingen en/of correcties, verwijderen van persoonlijke en/of medische informatie. Van deze mogelijkheid kan worden afgeweken indien de therapeut het noodzakelijk acht ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander of de client (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

 De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

 

Behandeling
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde, zowel door de cliënt als de therapeut, met wederzijds goedvinden geschieden. Hierbij zal door de therapeut een aantekening in het dossier worden gemaakt.

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie of informatie die aanwezig zijn in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

Tarief en Betaling
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling die op mijn website staat vermeldt.  

Betalingswijze van de behandelingen is per factuur, via betaalverzoek of contant.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 Bij uitblijven van betaling en na geen gehoor geven aan een herinnering is Natuurlijk-Reflex gerechtigd om voor een niet betaalde factuur een incassobureau in te schakelen.

 

Klachten
Indien er een klacht is kan de client dit kenbaar maken. We kijken dan naar een oplossing. Komt de therapeut en de cliënt er samen niet uit dan kan de cliënt zich wenden tot de FAGT-regelgeving (www.fagt.org/client-en-student/wkkgz-klachtbemiddeling-geschillencommissie) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).